Trân trọng Thị trường giảm giá

Không có tăng mãi, không có gì giảm mãi.

Thị trường tăng giá cho ta bài  học biết kiềm chế lòng tham. Thị trường giảm giá  dạy ta biết đón nhận cơ hội, không hoảng sợ, không đổ lỗi.

Có 1 thực tế để cổ phiếu mất 90% giá trị mất 1 năm, nhưng chỉ cần 2 tuần cổ phiếu có thể hồi phục 100% và ngược lại.

Trận trọng, Yêu từng khoảng khắc của thị trường chứng khoán để thấy cơ hội, để thấy lợi nhuận, để biết kiềm chế lòng tham.

 Muốn thu được lợi nhuận THẬT của TTCK chúng ta phải tìm ra doanh nghiệp trả cổ tức đều hàng năm, và bạn chỉ có thể thu hồi vốn từ cổ tức cho đến khi thu hồi xong thì bạn bạn mới bắt đầu có lãi . Như vậy phải mất nhiều năm khi đầu tư cổ phiếu mới có thể mang lại lợi nhuận thật cho bạn.

Vậy tại sao khi mới mua cổ phiếu bạn bắt nó phải tăng ngay, khi nó không tăng, hoặc giảm bạn la ó doanh nghiệp, la ó đội lái, la ó lãnh đạo?

Hãy biết ơn ” dòng tiền điên” từ vũ trụ này đã đưa vào bất ngờ khiến cổ phiếu của bạn tăng giá, để bạn có thể thu lời ngay khi vừa mua, hoặc thậm chí chỉ trong vòng vài tháng nắm giữ.