Đóng trạng thái giao dịch tài khoản

Việc mua bán liên tục khiến Tài khoản dễ bị hao tổn binh khí

Mua giá cao chết nhiều hơn thắng

Cắt lỗ xong cổ phiếu lại hồi

Đó là lý do chúng tôi đóng trạng thái giao dịch tài khoản

19.3.2018

SBT : 18.65

Muốn có lãi, phải biết ôm, yêu, chờ đợi nó trần