Những Nỗi Sợ Trên TTCK Việt Nam

Thị trường tài chính Việt Nam luôn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực của thế giới, nhưng nhiều khi không ảnh hưởng bởi những yếu tố tích cực.