Chính sách “Cái Chổi” đã quét sạch thành quả TTCK

Tháng 4/2022 đã xoá sạch thành quả của Thị trường chứng khoán trong năm 2021 do Chính sách ” Cái chổi”, một loại rủi ro không phải Thiên Nga đen, không phải do con sâu làm rầu nồi canh. Quét là quét, quyét không cần nghĩ.